حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ گنجینه / داستان

داستان

شام غریبان
برف نو؛ خانه نو
زلزله
یاد پدر روی دیوار
جز لبخندی کودکانه
دختران دشت
به محبت میانمان قسم
کوچ دختران لردگان
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶