حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ گنجینه / مقالات / تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها

تشکل‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها