حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ «کمک می‌کنم» / کد دستوری موبایل

پرداخت از طریق USSD

پرداخت از طریق موبایل

با شماره‌گیری کد دستوری:

 

*780*3626#