حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ گنجینه / دل نوشته‌ها

دلنوشته‌های فرزندان تحت‌پوشش