» خدمات بوتراب
مؤسسه برای تأمین نیازهای ضروری و ارتقای کیفیت زندگی فرزندان و خانواده‌های آنان به شکلی که توانمندی‌های لازم را کسب نمایند و آینده‌ای قابل‌قبول و اطمینان‌بخش برایشان فراهم گردد، خدمات متنوعی بدین شرح به آنان ارائه می‌نماید:

 

تحصیلی                       تربیتی

صله ارحام                      ازدواج

مسکن                      بهداشت و درمان

اشتغال                      معیشت

حامی یابی