هـمـه با هــم

برای فــردای ایتـــام

/ خدمات و فعالیت‌های حمایتی

خدمات و فعالیت‌های حمایتی

مؤسسه برای تأمین نیازهای ضروری و ارتقای کیفیت زندگی فرزندان و خانواده‌های آنان به شکلی که توانمندی‌های لازم را کسب نمایند و آینده‌ای قابل‌قبول و اطمینان‌بخش برایشان فراهم گردد، خدمات متنوعی بدین شرح به آنان ارائه می‌نماید: