حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ گنجینه / شعر

شعر

جز لبخندی کودکانه
چه زیبا می‌شد این دنیا
دُر یتیم
یلدا  و یتیم
کودک یتیم
علی ای همای رحمت
اشک یتیم
علی را چه بنامم؟
معنای آدم
شکوه کعبه
کودک یتیم
صفحه ۱ از ۲ ۲