» گنجینه » شعر

شعر

جز لبخندی کودکانه
دُر یتیم
یلدا  و یتیم
کودک یتیم
علی ای همای رحمت
اشک یتیم
علی را چه بنامم؟
معنای آدم
شکوه کعبه
کودک یتیم
صفحه ۱ از ۲ ۲