حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ گنجینه / طرح‌ها و کمپین‌ها / نمایشگاه لوازم‌التحریر

 

هدر نمایشگاه به سوی مهر