حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ گنجینه / مقالات / تعلیم‌ و تربیت کودکان / روانشناسی کودک‌ونوجوان