حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ گنجینه / مقالات / مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی

بازگشت کودکی به کودکان کار
مشاغل کاذب
موسسه خیریه
کمک به دیگران
سرپرستی کودکان یتیم
بیکاری
حاشیه نشینی
فقر کودکان
صفحه ۱ از ۲