حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

/ «کمک می‌کنم» / شماره حساب‌

Bank

شماره حساب مشارکت‌های مردمی موسسه خیریه عترت بوتراب بانک تجارت:

1227714715


شماره کارت:

 5859-8370-0062-0761

 

 

پرداخت از طریق موبایل با شماره‌گیری کد دستوری:

 *۷۸۰*۳۶۲۶#