هـمـه با هــم

برای فــردای ایتـــام

/ «کمک می‌کنم» / شماره حساب‌

Bank

شماره حساب مشارکت‌های مردمی موسسه خیریه عترت بوتراب بانک تجارت:

۱۲۲۷۷۱۴۷۱۵

 

شماره شبا:

IR۵۵-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۲۲۷-۷۱۴۷-۱۵

 

شماره کارت:

۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۰۶۲-۰۷۶۱

 

پرداخت از طریق موبایل با شماره‌گیری کد دستوری:

 *۷۸۰*۳۶۲۶#