حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

فهرست مقالات

میزبانی خراسانی در سامرا