حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

مقالات

کودک یتیم

 ۱۳۹۴/۰۷/۰۸

دی کودکی به دامن مادرگریست زار            

کزکودکان کوی به من کس نظر نداشت

طفلی مرا زپهلوی خود بی گناه راند           

آن تیرطعنه،زخم کمتر از نیشتر نداشت

...امروز اوستاد به درسم نگه کرد              

مانا که رنج وسعی فقیران ثمر نداشت

...آخر تفاوت من و طفلان شهر چیست؟       

آیین کودکی ره و رسم دگر نداشت؟

همسایگان مابره و مرغ میخورند              

کس جز من و تو،قوت زخون جگر نداشت

بروصله های پیرهنم خنده میکنند               

دینار و درهمی پدر من مگر نداشت؟

...طفل فقیر راهوس و آرزو خطاست           

شاخی که از تگرگ نگون کشت بر نداشت

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.