حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

عیدی پدر معنوی به دو فرزند کرمانشاهی

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.