حامی ۷۵۰۰ فرزند یتیم

و ۴۳۰۰ مــادر فداکــار

مراسم اهدا 161 تبلت کرمانشاه

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.