لوگو

لیست محصولات

مشارکت در تعمیر، بهسازی و مقاوم سازی مسکن ایتام
پرداخت این مبلغ، توسط شما صرفا برای تعمیر مسکن ایتام هزینه می شود.
۵۰,۰۰۰ تومان
هزینه تامین یک سال لوازم تحریر
پرداخت این مبلغ، توسط شما صرفا برای تهیه لوازم تحریر هزینه می شود.
۹۵,۰۰۰ تومان
مشارکت در ساخت یک متر مربع مسکن ایتام
پرداخت این مبلغ، توسط شما صرفا برای ساخت مسکن ایتام، هزینه می شود.
۶۰۰,۰۰۰ تومان
تامین هزینه یک دست لباس برای یک کودک یتیم
پرداخت این مبلغ، توسط شما صرفا برای تامین البسه مورد نیاز ایتام، هزینه می شود
۲۰,۰۰۰ تومان
تهیه یک جفت کفش برای یک کودک یتیم
پرداخت این مبلغ، توسط شما صرفا برای خرید کفش ایتام، هزینه می شود
۳۰,۰۰۰ تومان
مشارکت در تامین جهیزیه برای یک نوعروس یتیم
پرداخت این مبلغ، توسط شما صرفا برای تهیه تامین جهیزیه ایتام هزینه می شود.
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشارکت در تامین دارو و سلامت ایتام
پرداخت این مبلغ، توسط شما صرفا برای تامین هزینه های درمان ایتام هزینه می شود.
۲۰,۰۰۰ تومان
هزینه یک وعده غذای گرم
پرداخت این مبلغ، توسط شما صرفا برای تغذیه ایتام هزینه می شود.
۱۰,۰۰۰ تومان