لوگو

هیئت موسس

دوست ، برادری است که انسان خود انتخاب می کند.

و ما که سر بر سریرِ کمک به ایتام نهاده بودیم، شاکرانه دور هم جمع شدیم تا اساس یک تصمیم را برادرانه طرح و بعد قرارمان را رسمی کنیم؛ بر قاعدهی اخوت و خدمت به فرزندانمان. و این نامها همه گرچه در ظاهرش اعضای هیئت موسس خیریهی عترت بوتراب را معرفی می کند اما در باطنش، شرحِ یک اقدام جمعی است برای تحقق بخشیدن به ساختن و آبادکردنِ زندگیِ جمعیتی بزرگ تر که خانوادهی ایتام است، که روزهایِ سرشارِ در کنار هم بودن را؛ هم تجربه و هم زندگی خواهند کرد.

دیرگاهی است که در دفتر عقل و آیتِ عشق از قول آل الله می خوانیم و میدانیم که :"رحم الله امرأً عمل عملاً صالحاً َفأتقنه"

و کدام علم نافع و عمل صالحی والاتر از داشتن روحیه ای فداکارانه، عاشقانه و سخت کوشانه به همراه نقشهی راه و افقی روشن با ساختاری نظام مند برای رسیدن به اهدافی که برای موسسهی عترت بوتراب نگاشته بودیم