لوگو

چارت سازمانی موسسه خیریه عترت بوتراب

 

چارت سازمانی

در تصویر بالا چارت سازمانی موسسه خیریه بوتراب را مشاهده می نمایید و نحوه عملکرد و فعالیت موسسه خیریه در بالا بیشتر مشاهده می شود.