لوگو

اعضای هیات موسس خیریه عترت بوتراب

 

دوست، برادری است که انسان خود انتخاب می‌کند؛ و ما که سر بر سریرِ کمک به ایتام نهاده بودیم، شاکرانه دور هم جمع شدیم تا اساس یک تصمیم را برادرانه طرح و بعد قرارمان را رسمی کنیم؛ بر قاعدهی اخوت و خدمت به فرزندانمان. و این نام‌ها همه گرچه در ظاهرش اعضای هیئت موسس خیریهی عترت بوتراب را معرفی می‌کند اما در باطنش، شرحِ یک اقدام جمعی است برای تحقق بخشیدن به ساختن و آبادکردنِ زندگیِ جمعیتی بزرگ‌تر که خانوادهی ایتام است، که روزهایِ سرشارِ در کنار هم بودن را؛ هم تجربه و هم زندگی خواهند کرد.

دیرگاهی است که در دفتر عقل و آیتِ عشق از قول آل الله می‌خوانیم و میدانیم که :"رحم الله امرأً عمل عملاً صالحاً َفأتقنه"

و کدام علم نافع و عمل صالحی والاتر از داشتن روحیه‌ای فداکارانه، عاشقانه و سخت‌کوشانه به همراه نقشهی راه و افقی روشن با ساختاری نظام‌مند برای رسیدن به اهدافی که برای موسسهی عترت بوتراب نگاشته بودیم.